Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin

  Regulamin

  REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
  MUZEUM PAŁACU KRÓLA
   JANA III W WILANOWIE

   § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa; posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RIK prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 39/95; NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, numer rachunku bankowego 12 1130 1017 0020 1226 4720 0004 prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanym w dalszej treści regulaminu Sprzedawcą.

  2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pod adresem internetowym sklep.wilanow-palac.pl, zwanym dalej Sklepem.

  3. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba, składająca zamówienie jest określana jako Klient.

  4. Podczas zakładania konta, składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie.

  5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie;

  2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

  3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

  6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklep.wilanow-palac.pl/regulamin-pm-5.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

  7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  8. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  - przeglądarki internetowe :  Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.0

  - optymalna rozdzielczość ekranu: 1152 x 768 px

   

  § 2. PROCEDURA ZAKUPÓW
  1. Klientem może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

  2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  3. Oferta Sklepu nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

  4.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu - sklep.wilanow-palac.pl. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.

  5. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

  6. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane telefoniczne pod numerem 22 5442 840 lub elektroniczne poprzez skontaktowanie się ze Sprzedawcą  pod adresem sklep@wilanow-palac.pl.

  7. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 16 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 8 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.

  8. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę drogą email w ciągu 24 godzin w dni robocze. W  przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta o w ciągu 7 dni roboczych (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zamówienie nie potwierdzone zostanie anulowane.

  9. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej (ust. 8).

  10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży.

   

  § 3. PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.wilanow-palac.pl oraz spełnienie warunków opisanych w §2 regulaminu.

  2. Numer rachunku bankowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na który należy wykonywać przelewy to:

  12 1130 1017 0020 1226 4720 0004 (BGK)

  3. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:

  - przelew tradycyjny

  - przelew elektroniczny 

  Jeżeli Klient wybrał opcję przelew tradycyjny - brak wpłaty na konto w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia skutkował będzie odstąpieniem od  umowy kupna – sprzedaży przez Sprzedawcę.

  4.  Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto - zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

  5. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

  6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na adres email Klienta.

   

  § 4. WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ
   

  1. Zamówienia realizowane są w terminie 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Muzeum. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.

  2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski dodawany jest do kwoty zamówienia.

  3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@wilanow-palac.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

   

  § 5. PROCEDURY REKLAMACJI

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonych  ustawą  kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)– to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. 

  2. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa z dopiskiem „Sklep internetowy”

  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową.

  4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.

  6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

  1) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

  3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@wilanow-palac.pl .

  4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

   

  § 6. UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebranie towaru.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

  5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
  6. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient m.in. w przypadku zwrotu przesyłki niepodjętej przez Klienta w terminie lub przesłanie przez Klienta niepełnego lub nieprawidłowego adresu dostawy, zamawiający uiści wówczas koszty zwrotu paczki do Muzeum oraz opłatę za ponowne jej wysłanie.

  7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  8. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta  Sprzedawca poświadczy na piśmie na adres email Klienta otrzymany zwrot towaru.

  9. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

   

  § 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 
  2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług, w tym obsługi złożonego zamówienia, wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Muzeum realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.
  6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą  e- sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości, jak również do czasu wyrejestrowania się z e-sklepu.
  8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych. 
  10.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
  11.Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   

  § 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   

  1. Zabrania się wykorzystywania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

  2. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres:

  sklep@wilanow-palac.pl


   

  Załącznik nr 1

  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@muzeum-palac.pl.

   

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                                                                                                                   

   

                                                                                                                                                                            Miejscowość, data

  Imię i nazwisko

  Adres zamieszkania

                                                                                                                                               Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

                                                                                                                                               ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,

  02-958 Warszawa

   

   

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer paragonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .

  Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
  na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                 Podpis konsumenta

   


  Przejdź do strony głównej

  Deklaracja dostępności Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
  • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (brak nagłówka, niewłaściwa hierarchia nagłówków na podstronach, zdublowane cele linków) (1.3.1, A)
  • Sekwencja nawigacji i czytania nie jest logiczna. (1.3.2, A)
  • Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny. (1.4.3, AA)
  • Nie każdy element strony internetowej jest dostępny z poziomu klawiatury. (2.1.1, A)
  • Nie działają skróty klawiszowe. (2.1.4, A)
  • Brak możliwości pominięcia pewnych bloków strony. Nie działają skróty klawiaturowe. (2.4.1, A)
  • Tytuł jest identyczny na podstronach i na stronie głównej. (2.4.2, A)
  • Kolejność focusa nie zawsze jest logiczna i intuicyjna. (2.4.3, A)
  • Na stronach są zdublowane linki. (2.4.4, A)
  • Brak nagłówka pierwszego poziomu, niewłaściwa hierarchia nagłówków na podstronach, brak etykiet pól edycyjnych. (2.4.6, AA)
  • Podczas nawigacji za pomocą klawiatury focus nie zawsze jest dobrze widoczny (miejscami znika, a na niektórych podstronach ma za mały kontrast w stosunku do tła). (2.4.7, AA)
  • Brak etykiet do pól edycyjnych (3.3.2, A)
  • System nie sprawdza poprawności wprowadzanych danych. (3.3.3, AA)
  • Brak identyfikatorów bądź unikalnych identyfikatorów. (4.1.1, A)

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Spółdzielnia Socjalna FADO.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Walewska.
  • E-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl
  • Telefon: 785-905-735

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
   al. Solidarności 77
   00-090 Warszawa
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: (22) 55 17 700

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  • Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od pałacu.
   Z pobliskich przystanków autobusowych oraz parkingu do pałacu prowadzi kilka dróg. Bezpośrednio do muzeum dochodzi się po nierównej nawierzchni, która częściowo składa się z kamieni polnych (tzw. kocie łby), częściowo jest to nawierzchnia HanseGrand. 
  • Ze strony muzeum można pobrać plan pałacu i ogrodów z zaznaczonymi trudnościami oraz udogodnieniami architektonicznymi. Na planie zaznaczone są najwygodniejsze trasy dojścia do pałacu z najbliższych przystanków autobusowych oraz z parkingu.
  • Najdogodniejszym przejściem są pasy z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy barze McDonald. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, dochodzimy do ogrodzenia, po czym kierujemy się w prawo i cały czas idziemy prosto chodnikiem. Po drodze po lewej stronie mijamy szereg budynków oraz kościół, za którym zaczyna się teren muzeum.
  • Opis dojścia z pętli autobusowej do kasy a następnie do pałacu dostępny jest również w formacie tekstowym oraz jako opis słowny w formacie mp3.
  • Kasa muzeum znajduje się w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego. Do środka wchodzi się po schodach. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przed kasą umieszczony jest słupek ze specjalnym przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku pracownik kasy zgłosi się do Państwa.
  • Wejście do pałacu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w prawym skrzydle pałacu (od Sieni Zielonej).
  • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter pałacu oraz park. Muzeum dysponuje rampami rozkładanymi ułatwiającymi wjazd i wyjazd z pałacu oraz poruszanie się po parterze pałacowym. WAŻNE! Ze względu na historyczny charakter miejsca jeszcze nie wszystkie progi zostały usunięte, a długość ramp, jakie możemy zastosować w obecnych warunkach, pozwala na osiągnięcie kąta nachylenia przy wjeździe i wyjeździe wynoszącego 24%. Dlatego osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do muzeum wraz z osobą towarzyszącą.
  • Uwaga! Ze względu na przejściowe trudności techniczne osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do pałacu. Niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.
  • Pierwsze piętro pałacu i Sala Uczt oraz poziom -1 nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach.
  • W każdym pomieszczeniu w pałacu znajduje się krzesło, z którego może skorzystać osoba potrzebująca odpoczynku.
  • W Galerii Północnej, Galerii Południowej oraz w Salonie Malinowym przygotowane zostały dodatkowe miejsca do siedzenia.
  • Toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w Ogrodzie Różanym.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl