Regulamin

 

 

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa; posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RIK prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 39/95; NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, numer rachunku bankowego 12 1130 1017 0020 1226 4720 0004 prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanym w dalszej treści regulaminu Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pod adresem internetowym sklep.wilanow-palac.pl, zwanym dalej Sklepem.
 3. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba, składająca zamówienie jest określana jako Klient.
 4. Podczas zakładania konta, składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem..
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

              a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie;

              b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

              c) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

      6.Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w formie pliku PDF, pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw klienta  wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

      7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

      8. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient            następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarki internetowe :  Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.0

- optymalna rozdzielczość ekranu: 1152 x 768 px 

§2. PROCEDURA ZAKUPÓW

 1. Klientem może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Oferta Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu - sklep.wilanow-palac.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.
 5. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane telefoniczne pod numerem 22 5442 840 lub elektroniczne poprzez skontaktowanie się ze Sprzedawcą  pod adresem sklep@wilanow-palac.pl.
 7. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 16 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 8 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.
 8. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę drogą email w ciągu 24 godzin w dni robocze. W  przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta o w ciągu 7 dni roboczych (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zamówienie nie potwierdzone zostanie anulowane.
 9. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej (ust. 8).
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży.

 §3. PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.wilanow-palac.pl oraz spełnienie warunków opisanych w 2 regulaminu.
 2. Numer rachunku bankowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na który należy wykonywać przelewy to:

12 1130 1017 0020 1226 4720 0004 (BGK)

    3. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:

- przelew tradycyjny

- przelew elektroniczny 

Jeżeli Klient wybrał opcję przelew tradycyjny - brak wpłaty na konto w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia skutkował będzie odstąpieniem od umowy kupna – sprzedaży przez Sprzedawcę.

    4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto - zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

    5. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy

    6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na adres email Klienta.

§4. WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia realizowane są w terminie 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Muzeum. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.
 2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski podany jest na https://sklep.wilanow-palac.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4 i dodawany jest do kwoty zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@wilanow-palac.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

§5. PROCEDURY REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego Klienta na warunkach określonych  ustawą  kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 21057)– to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. 
  Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa z dopiskiem „Sklep internetowy”
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu/faktury, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.
 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

        a) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

        b) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

        c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@wilanow-palac.pl.

        d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z                            funkcjonowaniem Sklepu.

§6. UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi , przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy drogą e-mailową na adres sklep@wilanow-palac.pl lub adres siedziby Sprzedawcy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa . Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas transakcji zakupu, chyba że jednoznacznie Sklep uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sklep nie naliczy Klientowi za to jakichkolwiek opłat. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towru lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że towar został do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na konto karty kredytowej.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez względu na to, czy zostało ono dokonane za pośrednictwem poczty czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej, Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta
 5. Odstępując od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar został wysłany przed upływem 14 dni.
 6. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient może normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych

     7. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży produktów zamówionych w Sklepie Internetowym Muzeum, w tym obsługi złożonego zamówienia, wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) jest:

        a. podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Muzeum, w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit.b RODO;

        b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatków w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej;

        c. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

   5. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Muzeum realizuje zamówienie, w tym firmy kurierskie oraz operatorzy płatności, w adekwatnym dla tego celu zakresie.

   6. Zebrane dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą Sklepu Internetowego - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

   7. Dane osobowe będą przechowywane:

       a. do czasu wyrejestrowania się z e-sklepu (w przypadku zarejestrowanych użytkowników);

       b. przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony               przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

   8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w pkt 4 lit. c powyżej.

   9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.

   10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w ust 1 i 2.

   11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres:

sklep@wilanow-palac.pl


 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@muzeum-palac.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer paragonu/faktury) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Podpis klienta

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium