Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy na stronie https://sklep.wilanow-palac.pl/ sklepu internetowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (zwanego dalej: „Muzeum”) z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych.


Niniejsza Polityka prywatności określa w jaki sposób Muzeum przetwarza i zabezpiecza dane osobowe gromadzone drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej sklepu prowadzonego przez Muzeum. Dotyczy to zarówno danych podawanych do realizacji zamówienia, danych podanych do przesyłania Newslettera, jak również danych przekazywanych w korespondencji elektronicznej, gdy kontaktują się Państwo z nami na wskazane w witrynie adresy e-mail (dalej jako "Dane Osobowe").


W przypadku gdy w ramach konkretnego procesu, podczas którego z własnej inicjatywy lub na prośbę Muzeum przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe, zostanie Państwu przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu tych danych w ramach tego procesu (np. w ramach regulaminu dokonywania zakupów w sklepie internetowym Muzeum), to w tym zakresie postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad niniejszą Polityką prywatności. 


Administrator danych                
W sytuacji gdy przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail) Muzeum staje się ich administratorem, czyli podmiotem który decyduje o tym w jaki sposób i w jakich celach dane te będą wykorzystywane. Jako administrator danych zapewniamy, że przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO". W razie jakichkolwiek pytań dotyczący przetwarzania Państwa Danych Osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować na wskazane poniżej dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.

Adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl

Inspektor ochrony danych

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Podstawa prawna i cel przetwarzania Danych Osobowych
W zależności od kontekstu w jakim przekazali Państwo Muzeum swoje Dane Osobowe możemy je przetwarzać w następujących celach: 

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży - w przypadku gdy zdecydowali się Państwo złożyć zamówienie w sklepie internetowym Muzeum (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Muzeum, takich jak udzielenie Państwu odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie lub zgłoszenie np. w celu przesłania szczegółowych informacji o interesującej Państwa ofercie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przesyłania informacji na temat organizowanych przez Muzeum wydarzeń w ramach Newslettera, na podstawie zgody wyrażonej poprzez wpisanie i przesłanie adresu e-mail w polu zgłoszenia do subskrypcji Newslettera (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przesyłanie Newslettera, nie będzie to miało jednak wpływu na legalność działań Muzeum, które w oparciu o Państwa zgodę były prowadzone zanim zgoda ta została wycofana.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w pewnych sytuacjach Państwa dane mogą być nam niezbędne np. w celu złożenia zamówienia. W takim przypadku zawsze wcześniej poinformujemy Państwa jakie Dane Osobowe będą nam potrzebne.


Odbiorcy Danych Osobowych     
Dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Muzeum odpowiedzialni obsługę danego procesu związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych, a także wspierający nas usługodawcy (podmioty przetwarzające) w sytuacji gdy ich dostęp do danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji procesu ich przetwarzania. Takimi usługodawcami są w szczególności firmy świadczące nam usługi informatyczne związane z obsługą i hostingiem strony internetowej sklepu lub doradcze, z którymi Muzeum zawarło stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane mogą zostać ujawnione także obsługującym nas operatorom pocztowym/firmom kurierskim w celu dostarczenia zamówionych produktów, jednak tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia adresowanej do Państwa przesyłki lub korespondencji.

Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych w Muzeum są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.            

Transfer Danych Osobowych do odbiorców w państwach trzecich      
Muzeum może korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych z wsparcia usługodawców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy prawne mogą zapewnić niższy standard ochrony danych niż obowiązujący na terenie Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Muzeum zapewni, że w odniesieniu do Danych Osobowych ujawnianych takiemu usługodawcy zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia takie jak np. Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania Danych Osobowych             
Muzeum będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. realizacja zamówienia i umowy sprzedaży, subskrypcja Newslettera, przygotowanie odpowiedzi na zapytania). W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania Państwa Danych Osobowych stanowiła Państwa zgoda, Muzeum będzie przetwarzać je w celach objętych tą zgodą do czasu jej wycofana.          


Prawa osób, których dotyczą Dane Osobowe            
Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO);
 • prawa do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych w przypadku gdyby były nieprawidłowe (zgodnie z art. 16 RODO);
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym");
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń);
 • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych lub formę komunikacji marketingowej, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność działań Muzeum, które odbywały się w oparciu o tę przesłankę i miały miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody;
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Muzeum swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które osoba sama przekazała Muzeum, przetwarzanych na podstawie jej zgody lub umowy i mających postać elektroniczną;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Muzeum w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO);
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO).

W celu skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Muzeum na wskazane na wcześniej dane kontaktowe. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Muzeum o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.        

Niezależnie od powyższych praw osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Muzeum do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).    


Bezpieczeństwo Danych Osobowych          
Muzeum dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Dane Osobowe przekazywane w trakcie komunikacji drogą elektroniczną oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie danych drogą e-mail w sposób niezaszyfrowany - naraża dane na niebezpieczeństwo "przechwycenia" przez osoby niepowołane. Zalecamy zatem stosowanie odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail, a w przypadku przesyłania nam pocztą elektroniczną danych, które w przypadku ich przechwycenia przez osoby nieuprawnione mogłyby ze względu na ich zakres zostać wykorzystane do wyrządzenia Państwu szkody materialnej lub niematerialnej (np. do kradzieży tożsamości), rekomendujemy aby były one do nas przesyłane w formie zabezpieczonego hasłem załącznika. W razie pytań prosimy o kontakt na dane wskazane powyżej.                  


Pliki cookie   
Patrz „Polityka plików Cookies”: https://sklep.wilanow-palac.pl/pl/i/Cookies/2

        
Łącza do innych stron internetowych         
Witryna może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych stron internetowych. Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne, do których odnośniki i połączenia znajdują się w witrynie.          


Nota prawna
Wszelkie prawa do całej zawartości witryny są zastrzeżone. Witryna zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik witryny ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisów nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody.    

W regularnych odstępach czasu Muzeum aktualizuje informacje zamieszczone w witrynie. Staramy się zachować należytą staranność przy ich weryfikowaniu pod kątem obowiązującego stanu prawnego. Muzeum wyłącza wszelką odpowiedzialność za:       

 • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu z witryny, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią;
 • skutki kopiowania ze stron wszelkiego rodzaju materiałów elektronicznych;
 • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika witryny na jakąkolwiek szkodę.

Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych). 

Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana w lipcu 2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium